Česká Lípa vyhlásila 10 dotačních programů pro letošní rok

Verze pro tisk |

Deset z celkem jedenácti dotačních programů města schválili českolipští zastupitelé na svém únorovém jednání. V rámci nich město přerozdělí celkem 27,94 mil. Kč. Žádosti o dotace budou přijímány v termínu od 6. – 21. 4. 2021.

Konkrétní dotace pak budou zastupitelé přidělovat jednotlivým žadatelům na svém jednání na konci května, peníze by mohli úspěšní žadatelé dostat na účet v průběhu června. Většina dotačních programů byla schválena ve stejném znění, jako v roce předchozím. Změny nastaly v dotačním programu pro oblast kultury, a to zejména kvůli platným protiepidemickým opatřením, a také v dotačním programu pro oblast sportu, kde byla zohledněna nejen současná pandemická situace, ale také zkušenosti z čerpání dotací z minulých let.

„V rozpočtu města je připraven další jeden milion sto tisíc korun pro dotační program určený spolkům a zájmovým organizacím. Celková částka, kterou v letošním roce máme připravenou pro dotace, je tak více než dvacet devět milionů korun, což je o jeden a půl milionu víc než v roce loňském. Zásady dotačního programu pro spolky ještě ladíme, a proto bude schválen na jednom z následujících zasedání zastupitelů,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová. 

Dotační program v oblasti vzdělávání
V rámci tohoto programu je letos k dispozici suma 400 tis. Kč, stejně jako v loňském roce. V rámci programu chce město podporovat především rozvoj vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti a mládež (300 tis. Kč), na vzdělávání dospělých, zejména seniorů, je vyhrazena částka 100 tis. Kč. Maximální výše dotace je 50 tisíc korun.

Dotační program v oblasti prevence kriminality
Celkem 250 tis. Kč je letos připraveno v dotačním programu v oblasti prevence kriminality, tedy stejná částka jako v loňském roce. V rámci tohoto programu budou podporovány především projekty a činnosti, které se celoročně snaží o prevenci kriminálně rizikových nebo sociálně patologických jevů. Žadatelé z tohoto programu mohou získat maximálně 70 tis. Kč. Žádosti se budou posuzovat ve dvou kategoriích, a to v kategorii dlouhodobých projektů a v kategorii projektů jednorázových, dotace je určena zejména pro ty žadatele, kteří se prevencí kriminality zabývají celoročně.

Dotační program v oblasti sociální
Stejná částka jako v roce 2020 je v letošním roce připravena v dotačním programu v sociální oblasti, tedy celkem 1,6 mil. Kč. V rámci programu chce město podporovat aktivity, které vedou k zamezení nebo snížení sociálního vyloučení cílových skupin, kterými jsou senioři, rodiny s dětmi nebo hendikepovaní občané. Podporovat se budou také sociálně-zdravotní programy nebo projekty zaměřené na dobrovolnictví. Maximální výše dotace není stanovena.

Dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb
V tomto programu je připraveno celkem 7,5 milionu korun, tedy stejná částka jako v roce 2020. V rámci tohoto programu se město chce podílet na částečné úhradě nákladů, které souvisejí s činnostmi registrovaných poskytovatelů sociálních služeb v České Lípě. Zájmem města je udržet stávající síť sociálních služeb a naplnění cílů schváleného Komunitního plánu. Ani u tohoto programu není stanovena maximální výše dotace. 

Dotační program na podporu zdravotních služeb
Tento dotační program si klade za cíl zvýšit dostupnost zdravotní péče v České Lípě a veřejně podporovat zřízení nových lékařských praxí na území města. Zde dlouhodobě chybí především stomatologové, do budoucna by mohli chybět také praktiční lékaři pro děti i dospělé a specialisté na revmatologii a oční lékařství, vnitřní lékařství nebo dětští a dospělí psychiatři. Na základě jednání se zdravotními pojišťovnami byli mezi chybějící lékařské praxe na Českolipsku nově zařazeni také gynekologové, ortopedi nebo cévní chirurgové. Právě lékaři se všemi těmito specializacemi si mohou z tohoto dotačního programu požádat o finanční pomoc spojenou s nezbytnými náklady na zřízení nové praxe nebo převzetí již zaběhlé praxe po lékaři, který v praxi již nechce pokračovat. Z programu lze financovat také mzdu zdravotní sestry nebo náklady spojené s nákupem nového vybavení. V programu je připraven 1,5 milionu korun, tedy stejná částka jako v roce 2020. Žadatelé mohou získat až 500 tis. Kč, v loňském roce se však do dotačního programu nikdo nepřihlásil, žádná dotace tedy nebyla vyplacena. 

Dotační program v oblasti životního prostředí
Maximálně 40 tisíc korun mohou získat žadatelé z dotačního programu v oblasti životního prostředí, ve kterém je letos připraveno 240 tisíc korun (o 90 tisíc korun více než v roce 2020). Tento program si obecně klade za cíl zapojit širokou veřejnost do péče o životní prostředí. 

Dotační program v oblasti památkové péče
1,5 milionu korun, tedy o 250 tisíc korun více než v loňském roce, bude letos rozděleno v rámci dotačního programu v oblasti památkové péče. V rámci něj si mohou žadatelé požádat o finanční prostředky na částečnou úhradu nákladů na opravy oken, střech a fasád domů, které se nachází v městské památkové zóně města Česká Lípa nebo v dalších určených ulicích, kterými jsou ulice Moskevská, Paní Zdislavy, Havlíčkova, Arbesova a Pod Holým vrchem. Kromě peněz na tyto opravy mohou lidé žádat i finanční prostředky na výrobu vývěsních štítů provozovny nebo stavebně historický průzkum památkově hodnotných nemovitostí. Maximální výše dotace je stanovena na 200 tisíc korun, minimální částka je 18 tis. Kč, podmínkou přidělení dotace je min. 40% spoluúčast žadatele. 

Dotační program v oblasti kultury
Stejnou částkou jako v loňském roce, tj. 1,75 mil. Kč, chce v letošním roce město podporovat kulturní aktivity v České Lípě. Nejvíce finančních prostředků (1,35 mil. Kč) chce město vyčlenit na podporu celoroční kulturní činnosti, 400 tisíc korun je pak vyhrazeno pro podporu konkrétních kulturních akcí na území města Česká Lípa. Pravidla dotačního programu pro letošní rok jsou uzpůsobena pandemické situaci. Vypadla z nich např. podmínka uspořádání minimálně čtyř akcí za rok u subjektů žádajících o podporu celoroční činnosti, do způsobilých výdajů jsou nově zahrnuty i výdaje na zajištění on-line přenosů nebo pořízení audiovizuálních záznamů kulturních počinů či zajištění zdravotnických vyšetření kvůli pandemii koronaviru. Ačkoli byla částka vyhrazená pro tento dotační program rozdělena v loňském roce celá, kvůli protiepidemickým opatřením bylo zpět vráceno celkem 343 tis. Kč. 

Dotační program v oblasti cestovního ruchu
Celkem 200 tisíc korun, o 50 tisíc více než v loňském roce, je letos připraveno v rámci dotačního programu v oblasti cestovního ruchu. Cílem dotačního programu v oblasti cestovního ruchu je podporovat činnosti, které si kladou za cíl zvýšit atraktivitu České Lípy pro domácí i zahraniční turisty a motivovat je, aby u nás strávili více než jeden den. Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, nezisková organizace, spolek nebo sdružení.

Dotační program v oblasti sportu
V rámci dotačního programu v oblasti sportu je letos připraveno celkem 13 milionů korun, stejná částka jako v loňském roce. Peníze se budou rozdělovat nově v pouze čtyřech kategoriích, nejvíce peněz (8,5 mil. Kč) je tradičně připraveno pro podporu klubů pracujících s dětmi a mládeží. V programu zůstala také v roce 2019 doplněná kategorie na podporu výrazné reprezentace sportovních kolektivů dospělých, ve které jsou připraveny 3 miliony korun, tedy o 500 tis. více než v roce 2020. Kromě těchto kategorií se počítá s podporou sportovních akcí, dospělých jednotlivců a dalších dospělých kolektivů, které ale již nehrají ty nejvyšší tuzemské soutěže. V programu bylo oproti loňsku navrženo několik změn. Byla zrušena kategorie veteránů a neregistrovaných sportovců, a to z důvodu nízkého zájmu o čerpání prostředků vymezených pro tuto kategorii. Byla také snížena částka určená pro sportovní akce (o 150 tis. Kč), a to z důvodu dosud platných protiepidemických opatření. I zde byl rozšířen okruh způsobilých výdajů na nákup zdravotnického materiálu v souvislosti s pandemií koronaviru.

Kompletní pravidla pro jednotlivé dotační programy budou vyvěšena na webu města. 
 

Nahoru